Choose your language

FÖRSÄLJNINGS- & LEVERANSVILLKOR

FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR

1. Allmänt

1.1. Alla leveranser från iTOOLS sker enligt aktuella försäljnings- och leveransvillkor i den utsträckning de inte uttryckligen frångåtts eller ändrats genom annat skriftligt avtal.

1.2  Dessa försäljnings- och leveransvillkor uppdaterades den 14. december 2020 och ersätter alla tidigare villkor.

2. Offert/order

2.1. Offert som lämnas från iTOOLS är bindande i 30 dagar från tidpunkten för offerten, varpå offerten förfaller

2.2. Avtal mellan köparen och iTOOLS anses ha ingåtts när avtalet skriftligen har bekräftats av iTOOLS.

3. Betalningsvillkor

3.1. Köpesumman förfaller 14 dagar netto från fakturering, om inte annat skriftligt avtal har ingåtts.

3.2. I händelse av utebliven betalning tillskrivs ränta från förfallodagen på skuldbeloppet med en ränta på 2 % per påbörjad månad.

3.3. En påminnelseavgift tas ut för varje påminnelse på 100 DKK.

3.4. Om köparen inte uppfyller betalningsförpliktelserna mot iTOOLS förbehåller sig iTOOLS rätten att hålla inne ytterligare leveranser till dess full betalning av alla fordringar har gjorts.

3.5. iTOOLS förbehåller sig full äganderätt till det sålda till dess hela köpeskillingen har betalats.

4. Leveransvillkor

4.1. Leverans sker enligt avtal och Incoterms 2020.

4.2. Leverans sker under normal arbetstid.

4.3. Om inte annat avtalats gäller leveransvillkoren Incoterms 2020 Exw. iTOOLS.

4.4. Leverans anses ha skett när iTOOLS ställt varan till förfogande för köparen på iTOOLS verksamhetsställe. Hela risken för varan övergår till köparen vid leveransen.

5. Emballage

5.1. Engångsförpackningar ingår i priset och kommer inte att krediteras om det returneras.

5.2. Återanvändbara förpackningar ingår inte i priset och faktureras.

6. Reklamationer

6.1. Det åligger köparen att omedelbart utföra nödvändiga kontroller av den mottagna varan för att kontrollera eventuella brister.

6.2. Fraktskador ska rapporteras skriftligen omedelbart och utan dröjsmål till transportören direkt vid mottagandet. Mottagande kan i samråd med iTOOLS nekas vid väsentlig fraktskada.

6.3. Om köparen ska reklamera, ska detta ske skriftligen inom åtta dagar efter leveransdatumet, såvida inte felet inte kunde upptäckas vid den vanliga kontrollen. Om köparen undlåter att göra detta kan köparen inte senare åberopa felet. iTOOLS ansvar upphör under alla omständigheter ett år efter leveransen av varan.

7. Prisreglering

7.1. Varje leverans sker till de priser som gäller vid leveranstidpunkten. Priser och offerter anges exklusive moms, Exw och andra med leveransen förbundna offentliga skatter , avgifter m.m.

7.2. iTOOLS förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra priserna.

8. Tvister

8.1. Eventuella oenigheter eller tvister mellan parterna om de aktuella försäljnings- och leveransvillkoren ska avgöras i Danmark av vanliga domstolar i enlighet med dansk lag.

9. Returnerade varor

9.1. Varor som mottagits kan endast returneras om detta avtalas av parterna skriftligen. Det är under alla omständigheter ett villkor för kreditering av returnerade varor, att dessa är i säljbart skick, oskadade och i oöppnad originalförpackning.

9.2. Vid alla varureturer som avses i avsnitt 9.1, görs ett avdrag på 20 % på den ursprungliga köpesumman.

10. Begränsning av ansvar

10.1. För anspråk som avser säljarens uppfyllelse eller bristande uppfyllelse av sina åtaganden, har köparen rätt till ersättning för direkt förlust.

10.2. Säljarens ersättningsansvar är begränsat till direkta skador/förluster och är – oavsett orsak och oavsett anspråkets art – begränsat till det största av följande två belopp: DKK 100 000 kr eller det belopp som har fakturerats för den tjänst som orsakade skadan/förlusten eller är orsaken till eller direkt ansluten till ersättningsanspråket.

10.3. Säljaren är under inga omständigheter ansvarig mot köparen för förlorad vinst, förlorade besparingar eller annan indirekt förlust eller följdskador som härrör från användningen av det sålda eller bristande möjlighet att använda detta, oavsett om säljaren har informerats om att sådana anspråk kan finnas.

 

Bli uppringd av en medarbetare

Vi hjälper dig gärna med att välja rätt lösning för dina behov. Fyll i formuläret så ringer vi dig för ett samtal utan förpliktelser.


Kontakta oss

Skovdalsvej 4
8300 Odder

Telefon: +45 53 53 33 15
Telefax: +45 86 54 53 76
E-mail:

Find medarbejder

Klicka här för att hitta en viss medarbetare hos iTOOLS.

Se alla medarbetare