Choose your language

SALGS & LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Generelt

1.1. Enhver leverance fra iTOOLS sker i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser i det omfang det ikke udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale.

1.2. Disse Salgs- og leveringsbetingelser er opdateret 14.12.2020 og erstatter alle tidligere Salgs- og leveringsbetingelser.

2.0 Tilbud/ordre

2.1. Tilbud, der afgives fra iTOOLS er bindende i 30 dage fra afgivelsestidspunktet, hvorefter tilbuddet bortfalder.

2.2. Aftaler mellem køber og iTOOLS anses først for indgået, når aftalen skriftligt er bekræftet af iTOOLS.

3.0 Betalingsbetingelser

3.1. Købesummen er forfalden 14 dage netto fra fakturering, med mindre anden skriftlig aftale er indgået.

3.2. Ved manglende rettidig betaling tilskrives renter fra forfaldsdagen, af det til en hver tid skyldige beløb med en rente på 2% pr. påbegyndt måned.

3.3. Der opkræves et rykkergebyr DKK 100,- pr. rykker.

3.4. Såfremt køber ikke overholder betalingsforpligtelser overfor iTOOLS, forbeholder iTOOLS sig ret til at tilbageholde yderligere leverancer, indtil fuld betaling af samtlige tilgodehavender har fundet sted.

3.5. iTOOLS forbeholder sig den fulde ejendomsret til det solgte, indtil den fulde købesum er betalt.

4.0 Leveringsbetingelser

4.1. Levering sker jvf. Aftale og Incoterms 2020.

4.2. Levering sker inden for normal arbejdstid.

4.3. Hvis der ikke er lavet en anden aftale, er leveringsbetingelsen Incoterms 2020 Exw. iTOOLS.

4.4. Levering anses for sket, når varen af iTOOLS er stillet til rådighed for køber på iTOOLS’ forretningssted. Al risiko for varen overgår til køber fra leveringen.

5.0 Emballage

5.1. Engangsemballage er inkluderet i prisen og vil ikke blive krediteret, hvis den returneres.

5.2. Genanvendelig emballage er ikke inkluderet i prisen og faktureres.

6.0 Reklamationer

6.1. Det påhviler køber straks at foretage den fornødne kontrol af den modtagne vare til konstatering af eventuelle mangler ved det leverede.

6.2. Transportskader skal straks og uden ophold skriftligt anmeldes til fragtfører direkte ved modtagelsen. Modtagelse kan i samråd med iTOOLS nægtes ved væsentlige transportskader.

6.3. Vil køber gøre mangelindsigelser gældende, skal dette ske skriftligt inden 8 dage efter leveringstidspunktet, med mindre manglen ikke kunne konstateres ved sædvanlig gennemgang. Undlader køber dette, kan køber ikke senere påberåbe sig manglen. iTOOLS’ ansvar ophører, under alle omstændigheder, 1 år efter varens levering.

7.0 Prisregulering

7.1. Enhver levering sker til de priser, der er gældende på leveringstidspunktet. Priser og tilbud er angivet ekskl. moms, Exw og andre med leveringen forbudne offentlige skatter, gebyrer m.m.

7.2. iTOOLS forbeholder sig ret til, uden varsel, at ændre priser.

8.0 Tvister

8.1. Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal afgøres i Danmark ved de almindelige domstole efter dansk ret.

9.0 Returvarer

9.1. Varer modtages kun retur, såfremt dette skriftligt er aftalt mellem parterne. Det er under alle omstændigheder en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse er kurante, i ubeskadiget stand og i original ubrudt emballage.

9.2. Ved enhver returnering af varer, jf. afsnit 9.1, vil der ske et fradrag på 20 %, i forhold til den oprindelige købesum.

9.3. Bestillingsvarer og varer sendt direkte fra en producent tages som udgangspunkt ikke retur.

10.0 Ansvarsbegrænsning

10.1. For krav, som vedrører Sælgers opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Køber berettiget til erstatning for direkte tab.

10.2. Sælgers erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det største af følgende to beløb: Kr. 100.000 eller det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet.

10.3. Sælger er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor Køber for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Sælger er blevet informeret om sådanne kravs mulighed

 

Bliv ringet op af en medarbejder

Vi hjælper dig gerne med at vælge den rette løsning til dit behov. Udfyld formularen, og vi ringer dig op til en uforpligtende snak.


Kontakt os

Skovdalsvej 4
8300 Odder

Telefon: +45 53 53 33 15
Telefax: +45 86 54 53 76
E-mail:

Find medarbejder

Klik her for at finde en bestemt medarbejder hos iTOOLS.

Se alle medarbejdere